Комплексный подход к реабилитации женщин- военнослужащих первого периода зрелости с I степенью ожирения/An Integrated Approach to the Rehabilitation of Women Soldiers of the First Period of Maturity with I Degree of Obesity


ОБРАЗОВАНИЕ И ПЕДАГОГИКА/EDUCATION AND PEDAGOGY.

Комплексный подход к реабилитации женщин- военнослужащих первого периода зрелости с I степенью ожирения/An Integrated Approach to the Rehabilitation of Women Soldiers of the First Period of Maturity with I Degree of Obesity

Автор/Author: И.Н. Бакай, Л.Н. Ладышкина/I.N. Вакаy,L.N. Ladushkina,

Аннотация/Annotation:
Скачать/Download | Посмотреть онлайн/View online

Список литературы/References:

Список литературы

1. Балаболкин М.И. Эндокринология: 100 вопросов и ответов. М.: НПО «Союзмединформ»,

2012. 54 с.

2. Белякова Н.А., Мазурова В.И. Ожирение: Руководство для врачей. СПб., 2013. 230 с.

3. Бессесен Д.Г., Кушнер Р. Избыточный вес и ожирение. Профилактика, диагностика и ле-

чение. М.: БИНОМ, 2010. 240 с.

4. Бирюков А.А. Лечебный массаж: учебник для студ. высш. уч. зав. М.: Академия, 2014.

368 с.

5. Бутрова С.А., Плохая А.А. Лечение ожирения. Современные аспекты // Реферативный ме-

дицинский журнал. 2008. Т. 9. № 24.

6. Валеев Н.М. Физическая реабилитация при расстройствах обмена веществ. Физическая

реабилитация: учебник для академий и институтов физической культуры / под общ. ред.

С.Н. Попова. Ростов н/Д.: Феникс, 2012. С. 352–359.

7. Демидова Т.П. Ожирение: проблемы и пути их решения // Диабет. Образ жизни. 2010.

Т. 1.

8. Демкин В.В. Питание, физическая активность и ожирение человека. Каменка: Аргум,

2013. 182 с.

9. Дзгоева Ф.Х. Ожирение и дислипидемия // Ожирение. Метаболический синдром. Сахар-

ный диабет. Русский медицинский журнал. 2008. № 6. 80 с.

10. Доценко В.А., Мосийчук Л.В. Болезни избыточного и недостаточного питания. СПб.: ФО-

ЛИАНТ, 2014. 112 с.

11. Зайцева И.А. Фитнес против ожирения. И.: Научная книга, 2011. 282 с.

12. Заславский А.Ю., Куприненко Н.В. Конспект эндокринолога. Ч. 4: Европейские клиниче-

ские рекомендации. Донецк, 2011. 32 с.

13. Королев Г.И. Классификация средств, методов и нагрузок в ходьбе // Вестник спортив-

ной науки. 2007. № 4. С. 2–7.

14. Кушнер Р. Избыточный вес и ожирение. Профилактика, диагностика и лечение. М.: Би-

ном. Лаборатория знаний, 2011. 240 с.

15. Лишук В.А., Мосткова Е.В. Технология повышения личного здоровья / под ред. В.Ц. По-

кровского. М.: Медицина, 2013. 320 с.

16. Лечебная физкультура в системе медицинской реабилитации / под ред. А.Ф. Каптелина,

И.П. Лебедевой. М.: Медицина, 2013. 400 с.

17. Лобыкина Е.Н. Значение диетотерапии в комплексном лечении избыточного веса // Си-

бирский медицинский журнал. 2004. № 5. С. 5–7.

18. Материалы Всероссийской конференции с международным участием «125 лет со дня

рождения И.М. Саркизова-Серазини: Путь от реабилитации до спортивных рекордов. До-

стижения и перспективы отечественной лечебной физкультуры (16–17 мая 2012)» / под

общ. ред. О.В. Козыревой, Н.Л. Ивановой. М.: Светотон ЛТД, 2012. 182 с.

19. Хорошева Г.А., Мельниченко Г.А. Возможности немедикаментозной терапии ожирения

вчера и сегодня [Электронный ресурс]. М., 2009. URL: http:// www.spec.medinet.ru.


20. Калланетика. Упражнения для похудения, видео, отзывы о калланетике. Форум Каллане-

тики [Электронный ресурс]. М., 2011. URL: http://callanetica.ru/.

References

1. Balabolkin M.I. Endokrinologiya: 100 voprosov i otvetov. M.: NPO «Soyuzmedinform», 2012.

54 s.

2. Belyakova N.A., Mazurova V.I. Ozhirenie: Rukovodstvo dlya vrachey. SPb., 2013. 230 s.

3. Bessesen D.G., Kushner R. Izbytochnyy ves i ozhirenie. Profilaktika, diagnostika i lechenie.

M.: BINOM, 2010. 240 s.

4. Biryukov A.A. Lechebnyy massazh: uchebnik dlya stud. vyssh. uch. zav. M.: Akademiya, 2014.

368 s.

5. Butrova S.A., Plokhaya A.A. Lechenie ozhireniya. Sovremennye aspekty // Referativnyy

meditsinskiy zhurnal. 2008. T. 9. № 24.

6. Valeev N.M. Fizicheskaya reabilitatsiya pri rasstroystvakh obmena veshchestv. Fizicheskaya

reabilitatsiya: uchebnik dlya akademiy i institutov fizicheskoy kul’tury / pod obshch. red. S.N.

Popova. Rostov n/D.: Feniks, 2012. S. 352–359.

7. Demidova T.P. Ozhirenie: problemy i puti ikh resheniya // Diabet. Obraz zhizni. 2010. T. 1.

8. Demkin V.V. Pitanie, fizicheskaya aktivnost’ i ozhirenie cheloveka. Kamenka: Argum, 2013.

182 s.

9. Dzgoeva F.Kh. Ozhirenie i dislipidemiya // Ozhirenie. Metabolicheskiy sindrom. Sakharnyy

diabet. Russkiy meditsinskiy zhurnal. 2008. № 6. 80 s.

10. Dotsenko V.A., Mosiychuk L.V. Bolezni izbytochnogo i nedostatochnogo pitaniya. SPb.:

FOLIANT, 2014. 112 s.

11. Zaytseva I.A. Fitnes protiv ozhireniya. I.: Nauchnaya kniga, 2011. 282 s.

12. Zaslavskiy A.Yu., Kuprinenko N.V. Konspekt endokrinologa. Ch. 4: Evropeyskie klinicheskie

rekomendatsii. Donetsk, 2011. 32 s.

13. Korolev G.I. Klassifikatsiya sredstv, metodov i nagruzok v khod’be // Vestnik sportivnoy nauki.

2007. № 4. S. 2–7.

14. Kushner R. Izbytochnyy ves i ozhirenie. Profilaktika, diagnostika i lechenie. M.: Binom.

Laboratoriya znaniy, 2011. 240 s.

15. Lishuk V.A., Mostkova E.V. Tekhnologiya povysheniya lichnogo zdorov’ya / pod red. V.Ts.

Pokrovskogo. M.: Meditsina, 2013. 320 s.

16. Lechebnaya fizkul’tura v sisteme meditsinskoy reabilitatsii / pod red. A.F. Kaptelina, I.P.

Lebedevoy. M.: Meditsina, 2013. 400 s.

17. Lobykina E.N. Znachenie dietoterapii v kompleksnom lechenii izbytochnogo vesa // Sibirskiy

meditsinskiy zhurnal. 2004. № 5. S. 5–7.

18. Materialy Vserossiyskoy konferentsii s mezhdunarodnym uchastiem «125 let so dnya

rozhdeniya I.M. Sarkizova-Serazini: Put’ ot reabilitatsii do sportivnykh rekordov. Dostizheniya

i perspektivy otechestvennoy lechebnoy fizkul’tury (16–17 maya 2012)» / pod obshch. red.

O.V. Kozyrevoy, N.L. Ivanovoy. M.: Svetoton LTD, 2012. 182 s.

19. Khorosheva G.A., Mel’nichenko G.A. Vozmozhnosti nemedikamentoznoy terapii ozhireniya

vchera i segodnya [Elektronnyy resurs]. M., 2009. URL: http:// www.spec.medinet.ru.

20. Kallanetika. Uprazhneniya dlya pokhudeniya, video, otzyvy o kallanetike. Forum Kallanetiki

[Elektronnyy resurs]. M., 2011. URL: http://callanetica.ru/.

Ключевые слова/Tags1: физическая реабилитация, поликлинический этап, физические упражнения, ле- чебная гимнастика, избыточная масса тела, ожирение, реабилитация, лечебная физическая культу- ра, лечебный массаж./physical rehabilitation, out-patient stage, physical exercise, the