Воля как условие формирования субъекта восточных единоборств / Will as a Condition of Formation of Subject Oriental Martial Ars


ПСИХОЛОГИЯ.

Воля как условие формирования субъекта восточных единоборств / Will as a Condition of Formation of Subject Oriental Martial Ars

Автор/Author: В.И. Стрелков, О.О. Заварзина, А.В. Сафошин / V.I. Strelkov, O.O. Zavarzina, A.V. Safoshin

Аннотация/Annotation:
Скачать/Download | Посмотреть онлайн/View online

Список литературы/References:

1. Баранкин С.Ю., Сафошин А.В., Стрелков В.И. Инновационная педагогика и психология

в спорте: коллективная монография. М.: ФиС, 2013. 347 с.

2. Бернс Р. Развитие Я-концепции и воспитание. М.: Прогресс, 1986. 422 с.

3. Брушлинский А.В. Проблема психологии субъекта. М., 1994. 56 с.

4. Иванников В.А. Психологические механизмы волевой регуляции: учеб. пособие. М., 1998.

5. Ильин Е.П. Психология воли. СПб.: Питер, 2009. 368 с.

6. Ишмуратов М.М. Восточные единоборства как онтологическое явление: автореф. дис. …

канд. филос. наук. Уфа, 2004. 22 с.

7. Ковалев Г.А. Три парадигмы в психологии – три стратегии психологического воздействия

// Вопросы психологии. 1987. № 3. С. 41–50.

8. Ковалев Г.А. Воздействие как психологическая категория // Психология воздействия

(проблемы теории и практики). М.: Изд-во АПН СССР, 1989. С. 4–43.

9. Коротенков Ю.С. Информационная образовательная среда основной школы [Электрон-

ный ресурс]. Режим доступа: http://www.mou-imc.ucoz.ru FGOS/metod.posobie_ios.pdf

(дата обращения: 29.08.2015).

10. Методика построения тренировочного процесса в восточных единоборствах. СПб.,

2005. URL: http://elhow.ru/ucheba/opredelenija/ij/chto-takoe-individ (дата обращения:

15.08.2015).

11. Ревенко Е.М., Сальников В.А. Взаимосвязи двигательных и умственных способностей

в процессе взросления. Омск: СибАДИ, 2014. 393 с.

12. Сафошин А.В. Научные принципы подготовки спортсменов в системе ценностей восточ-

ных единоборств // Преподаватель XXI век. 2014. Т. 1. № 4. С. 192–200.

13. Стрелков В.И. Двигательные прототипы умственных способностей в персональном образо-

вании // Физическая культура: воспитание, образование, тренировка. 2004. № 4. С. 10–12.

14. Стрелков В.И. Психологическое проектирование труда учителя. М.: УСНГ; Смоленск: Смя-

дынь, 2004. 335 с.

15. Стрелков В.И., Сафошин А.В. Воля как фактор становления индивида // Материалы VIII

Междунар. науч.-практ. конф. «Актуальные проблемы современной науки в XXI веке».

Махачкала: Научно-аналитический центр «Этноэкономика», 2015. С. 28–36.

16. Стрелков В.И., Сафошин А.В. Аутизм как феномен рыночных отношений // Наука сегод-

ня: постулаты прошлого и современные теории: матер. II Междунар. науч.-практ. конф.

(8 июля 2015 г.): в 2 ч. Ч. 2. Саратов: Академия бизнеса, 2015. С. 68–77.

17. Татенко В.А. Психология в субъектном измерении. Киев: Видовничий центр «Просвита»,

1996. 404 с.

18. Трофимова Н.С. Развитие субъектности личности как фактор социально-психологической

адаптации студентов колледжа к новым условиям обучения: автореф. дис. … канд. пси-

хол. наук. Екатеринбург, 2015. 24 с.

19. Философско-психологические аспекты восточных единоборств: матер. Всерос. науч.-

практ. конф. (Хабаровск, Уссурийск, Владивосток, 15–19 мая 2013 г.) / под ред. О.А. Ру-

децкого. Хабаровск: Изд-во ДВГУПС, 2013. 179 с.

20. Шопенгауэр А. Мир как воля и представление // Собр. соч.: в 5 т. Т. 1. М.: Московский

клуб, 1992. 395 с.


References

1. Barankin S.Yu., Safoshin A.V., Strelkov V.I. Innovacionnaya pedagogika i psikhologiya v

sporte: Kollektivnaya monografiya. M.: FiS, 2013. 347 s.

2. Berns R. Razvitie Ya-koncepcii i vospitanie. M.: Izd-vo «Progress», 1986. 422 s.

3. Brushlinskij A.V. Problema psikhologii sub»ekta. M., 1994. 56 s.

4. Ivannikov V.A. Psikhologicheskie mekhanizmy volevoj regulyacii: Uchebnoe posobie. M.,

1998.

5. Il’in E.P. Psikhologiya voli. SPb.: Piter, 2009. 368 s.

6. Ishmuratov M.M. Vostochnye edinoborstva kak ontologicheskoe yavlenie: avtoref. dis. …

kand. filos. nauk. Ufa, 2004. 22 s.

7. Kovalev G.A. Tri paradigmy v psikhologii – tri strategii psikhologicheskogo vozdejstviya //

Voprosy psikhologii. 1987. № 3. S. 41–50.

8. Kovalev G.A. Vozdejstvie kak psikhologicheskaya kategoriya // Psikhologiya vozdejstviya

(problemy teorii i praktiki). M.: Izd-vo APN SSSR, 1989. S. 4–43.

9. Korotenkov Yu.S. Informacionnaya obrazovatel’naya sreda osnovnoj shkoly. [Elektronnyj

resurs] Rezhim dostupa: mou-imc.ucoz.ru FGOS/metod.posobie_ios.pdf (data obrashcheniya:

29.08.2015).

10. Metodika postroeniya trenirovochnogo processa v vostochnykh edinoborstvakh. VKR.

[Elektronnyj resurs] // SPb., 2005. URL: http://elhow.ru/ucheba/opredelenija/ij/chtotakoe-

individ (data obrashcheniya: 15.08.2015).

11. Revenko E.M., Sal’nikov V.A. Vzaimosvyazi dvigatel’nykh i umstvennykh sposobnostej v

processe vzrosleniya. Omsk: SibADI, 2014. 393 s.

12. Safoshin A.V. Nauchnye principy podgotovki sportsmenov v sisteme cennostej vostochnykh

edinoborstv // Prepodavatel’ XXI vek. 2014. T. 1. № 4. S. 192–200.

13. Strelkov V.I. Dvigatel’nye prototipy umstvennykh sposobnostej v personal’nom obrazovanii

// Fizicheskaya kul’tura: vospitanie, obrazovanie, trenirovka. 2004. № 4. S. 10–12.

14. Strelkov V.I. Psikhologicheskoe proektirovanie truda uchitelya. M.: USNG; Smolensk:

Smyadyn’, 2004. 335 s.

15. Strelkov V.I., Safoshin A.V. Volya kak faktor stanovleniya individa / Materialy VIII

Mezhdunarodnoj nauchno-prakticheskoj konferencii «Aktual’nye problemy sovremennoj

nauki v 21 veke». Makhachkala: Izd-vo NP «Nauchno-analiticheskij centr «Etnoekonomika»,

2015. S. 28–36.

16. Strelkov V.I., Safoshin A.V. Autizm kak fenomen rynochnykh otnoshenij / Nauka segodnya:

postulaty proshlogo i sovremennye teorii: materialy II mezhdunarodnoj nauchnoprakticheskoj

konferencii (8 iyulya 2015 g) // v 2-kh chastyakh. Ch. 2. Saratov: Izdatel’stvo

CPM «Akademiya Biznesa», 2015. S. 68–77.

17. Tatenko V.A. Psikhologiya v sub»ektnom izmerenii. Kiev: Vidovnichij centr «Prosvita», 1996.

404 s.

18. Trofimova N.S. Razvitie sub»ektnosti lichnosti kak faktor social’no-psikhologicheskoj

adaptacii studentov kolledzha k novym usloviyam obucheniya: avtoref. dis. … k. psikhol. n.

Ekaterinburg, 2015. 24 s.

19. Filosofsko-psikhologicheskie aspekty vostochnykh edinoborstv: Materialy Vseros. nauch.-

prakt. konf. (Khabarovsk, Ussurijsk, Vladivostok, 15–19 maya 2013 g.) / pod red. O.A.

Rudeckogo. Khabarovsk: Izd-vo DVGUPS, 2013. 179 s.

20. Shopengauer A. Mir kak volya i predstavlenie. Sobranie sochinenij v pyati tomakh. T. 1. M.:

«Moskovskij klub», 1992. 395 s.

Ключевые слова/Tags1: воля, субъект, восточные единоборства, формирование субъекта / will, subject, martial arts, the formation of the subject