Ученые записки Архив 2016


ОБРАЗОВАНИЕ И ПЕДАГОГИКА.

Проблемы организации научно-исследовательской работы студентов / Problems of Organization of Research Work of Students

Автор/Author: Я.В. Шимановская / Ya.V. Shimanovskaya

Аннотация/Annotation:
Скачать/Download | Посмотреть онлайн/View online

Список литературы/References:

1. Аллахвердян А.Г., Мошкова Г.Ю., Юревич А.В., Ярошевский М.Г. Психология науки. М.:

Флинта, 1998. 311 с.

2. Бодалев А.А. О предмете акмеологии // Психологический журнал. Т. 14. 1993. № 5.

3. Егорычев А.М., Федосеева И.А. Концепция управления системой образования в совре-

менном высшем учебном заведении на основе синергетического подхода // Вестник эко-

номической интеграции. 2012. № 8 (52). С. 167–173.

4. Егорычев А.М. Антропоцентризм как выражение гуманитарной парадигмы в образовании

// Вестник Учебно-методического объединения вузов России по образованию в области

социальной работы. 2008. № 3. С. 17–24.

5. Зимняя И.А. Компетентностный подход в образовании (методолого-теоретический

аспект) // Проблемы качества образования: матер. XIV Всерос. совещания. Кн. 2. М.,

2004.

6. Иванова Ж.Г. Организация исследовательской работы студентов // Педагогическое ма-

стерство: матер. Междунар. науч. конф. (г. Москва, апрель 2012 г.). М.: Буки-Веди, 2012.

7. Ильин Е.П. Мотивация и мотивы. СПб.: Питер, 2002. 512 с.

8. Клименко Т.К. Инновационное образование как фактор становления будущего учителя:

дис. … д-ра пед. наук. Хабаровск, 2000. 428 с.

9. Козлова Н.В., Луков Д.В. Комплексная программа повышения мотивации к научной дея-

тельности (психолого-акмеологический подход) // Известия Томского политехнического

университета. Т. 310. 2007. № 3. С. 211–217.

10. Концепция Федеральной целевой программы развития образования на 2016–2020 годы.

Утв. распоряжением Правительства РФ от 29 декабря 2014 г. № 2765-р. 124 с.

11. Лопатина Я.В. Гуманизация образовательного процесса в высшем учебном заведении //

Ученые записки Российского государственного социального университета. 2009. № 10.

12. Лопатина Я.В. Социально-педагогические технологии с наркозависимыми подростками

// Ученые записки Российского государственного социального университета. 2012. № 7.

С. 58–62.

13. Макклелланд Д. Мотивация человека. СПб.: Питер, 2007. 672 с.

14. Мардахаев Л.В., Цуникова Т.Г. Факторы и предпосылки, определяющие необходимость

формирования профессиональной мобильности выпускников в техническом универси-

тете // Ученые записки Российского государственного социального университета. Т. 14.

2015. № 6 (133). С. 88–96.

15. Милованова Г.В., Рыбакова А.И., Фомина С.Н. Готовность студентов к самостоятельной

работе в условиях дистанционного обучения // Вестник Академии права и управления.

2015. № 40. С. 163–174.

16. Педагогическая акмеология: колл. монография / под. ред. О.Б. Акимовой. Екатеринбург,

2012. 251 с.

17. Разумовский В.Г. Научный метод познания и личностная ориентация образования // Пе-

дагогика. 2004. № 6. С. 24–26.

18. Старовойтова Л.И., Козловская С.Н., Шимановская Я.В. Социальное образование в совре-

менный период // Человеческий капитал. 2014. № 12 (72). С. 72–76.


19. Фадеева О.М. Формирование профессионально-квалиметрической культуры в высших

учебных заведениях // Ученые записки Российского государственного социального уни-

верситета. Т. 14. 2015. № 6 (133). С. 132–140.

20. Фомина С.Н., Заярская Г.В., Рыбакова А.И. Интегративность как основа обеспечения каче-

ства профессиональной подготовки специалистов высшей школы (социально-философ-

ский анализ) // Ученые записки Российского государственного социального университе-

та. Т. 14. 2015. № 4 (131). С. 133–143.

21. Шимановская Я.В. Актуализация духовно-нравственного воспитания студентов // Чело-

веческий капитал. 2010. № 6 (18). С. 126–129.

22. Kozlovskaya S.N., Shimanovskaya Ya.V. The Impact of Employment of University Students

on the Formation of Professional Orientation // The Third International Congress on Social

Sciences and Humanities. Vienna, 2014. P. 107–113.

References

1. Allakhverdyan A.G., Moshkova G.Yu., Yurevich A.V., Yaroshevskij M.G. Psikhologiya nauki. M.:

Flinta, 1998. 311 s.

2. Bodalev A.A. O predmete akmeologii // Psikhologicheskij zhurnal. 1993. T. 14. № 5.

3. Egorychev A.M., Fedoseeva I.A. Koncepciya upravleniya sistemoj obrazovaniya v

sovremennom vysshem uchebnom zavedenii na osnove sinergeticheskogo podkhoda //

Vestnik ekonomicheskoj integracii. 2012. № 8 (52). S. 167–173.

4. Egorychev A.M. Antropocentrizm kak vyrazhenie gumanitarnoj paradigmy v obrazovanii

// Vestnik Uchebno-metodicheskogo ob”edineniya vuzov Rossii po obrazovaniyu v oblasti

social’noj raboty. 2008. № 3. S. 17–24.

5. Zimnyaya I.A. Kompetentnostnyj podkhod v obrazovanii (metodologo-teoreticheskij aspekt)

// Problemy kachestva obrazovaniya: mater. XIV Vseros. soveshchaniya. Kn. 2. M., 2004.

6. Ivanova Zh.G. Organizaciya issledovatel’skoj raboty studentov // Pedagogicheskoe

masterstvo: mater. mezhdunar. nauch. konf. (g. Moskva, aprel’ 2012 g.). M.: Buki-Vedi, 2012.

7. Il’in E.P. Motivaciya i motivy. SPb.: Piter, 2002. 512 s.: il. Seriya «Mastera psikhologii».

8. Klimenko T.K. Innovacionnoe obrazovanie kak faktor stanovleniya budushchego uchitelya:

dis. … d-ra ped. nauk. KHabarovsk, 2000. 428 s.

9. Kozlova N.V., Lukov D.V. Kompleksnaya programma povysheniya motivacii k nauchnoj

deyatel’nosti (psikhologo-akmeologicheskij podkhod) // Izvestiya Tomskogo

politekhnicheskogo universiteta. 2007. T. 310. № 3. S. 211–217.

10. Koncepciya Federal’noj celevoj programmy razvitiya obrazovaniya na 2016–2020 gody. Utv.

rasporyazheniem Pravitel’stva RF ot 29 dekabrya 2014 g. № 2765-r. 124 s.

11. Lopatina Ya.V. Gumanizaciya obrazovatel’nogo processa v vysshem uchebnom zavedenii //

Uchenye zapiski Rossijskogo gosudarstvennogo social’nogo universiteta. 2009. № 10.

12. Lopatina Ya.V. Social’no-pedagogicheskie tekhnologii s narkozavisimymi podrostkami //

Uchenye zapiski Rossijskogo gosudarstvennogo social’nogo universiteta. 2012. № 7. S. 58–

62.

13. Makklelland D. Motivaciya cheloveka. SPb.: Piter, 2007. 672 s.

14. Mardakhaev L.V., Cunikova T.G. Faktory i predposylki, opredelyayushchie neobkhodimost’

formirovaniya professional’noj mobil’nosti vypusknikov v tekhnicheskom universitete

// Uchenye zapiski Rossijskogo gosudarstvennogo social’nogo universiteta. T. 14. 2015.

№ 6 (133). S. 88–96.

15. Milovanova G.V., Rybakova A.I., Fomina S.N. Gotovnost’ studentov k samostoyatel’noj rabote

v usloviyakh distancionnogo obucheniya // Vestnik Akademii prava i upravleniya. 2015.

№ 40. S. 163–174.

16. Pedagogicheskaya akmeologiya: koll. monografiya / pod. red. O.B. Akimovoj; Ros. gos. prof.-

ped. un-t. Ekaterinburg, 2012. 251 s.

17. Razumovskij V.G. Nauchnyj metod poznaniya i lichnostnaya orientaciya obrazovaniya //

Pedagogika. 2004. № 6. S. 24–26.

18. Starovojtova L.I., Kozlovskaya S.N., Shimanovskaya Ya.V. Social’noe obrazovanie v

sovremennyj period // Chelovecheskij kapital. 2014. № 12 (72). S. 72–76.

19. Fadeeva O.M. Formirovanie professional’no-kvalimetricheskoj kul’tury v vysshikh uchebnykh

zavedeniyakh // Uchenye zapiski Rossijskogo gosudarstvennogo social’nogo universiteta.

T. 14. 2015. № 6 (133). S. 132–140.

20. Fomina S.N., Zayarskaya G.V., Rybakova A.I. Integrativnost’ kak osnova obespecheniya

kachestva professional’noj podgotovki specialistov vysshej shkoly (social’no-filosofskijanaliz) // Uchenye zapiski Rossijskogo gosudarstvennogo social’nogo universiteta. 2015.

T. 14. № 4 (131). S. 133–143.

21. Shimanovskaya Ya.V. Aktualizaciya dukhovno-nravstvennogo vospitaniya studentov //

Chelovecheskij kapital. 2010. № 6 (18). S. 126–129.

22. Kozlovskaya S.N., Shimanovskaya Ya.V. The Impact of Employment of University Students

on the Formation of Professional Orientation // The Third International Congress on Social

Sciences and Humanities. Vienna, 2014. P. 107–113.

Ключевые слова/Tags1: образование, научная деятельность, акмеологический подход, компетент- ностная модель / education, scientific activity, acmeological approach, competence-based model