«Социальная политика и социология» Архив 2016


ЭКОНОМИКА/ECONOMIC.

Мультивалютная корзина как реакция мировой экономики на глобализацию / Multi-Currency Basket As a Response to the Globalization of the World Economy

Автор/Author: Д.В. Волков / D.V. Volkov

Аннотация/Annotation:
Скачать/Download | Посмотреть онлайн/View online

Список литературы/References:

1. Биткоин. Свободная энциклопедия Википедия. URL: https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%

91%D0%B8%D1%82%D0%BA%D0%BE%D0%B9%D0%BD (дата обращения: 15.06.2016).

2. Валерстайн Н. Глобализация или переходный период? // Экономические стратегии. 2000.

Т. 2. № 2. С. 15–26.

3. Вишнякова В.А. Динамика занятости населения в условиях кризиса // Государственная

служба. 2011. № 1. С. 109–112.

4. Владимирова И.Г. Глобализация мировой экономики: проблемы и последствия // Кор-

поративный менеджмент. URL: http://www.cfin.ru/press/management/2001–3/10.shtml

(дата обращения: 15.06.2016).

5. Данилов А. К новой парадигме управления мировыми процессами // Проблемы теории

и практики управления. 2001. № 1. С. 41–46.

6. Делягин М. Информационная революция, глобализация и кризис мировой экономики //

Проблемы теории и практики управления. 2001. № 1. С. 47–53.

7. Джибабов М.Р. Cоциально-экономические проблемы франчайзинга в России // Актуаль-

ные проблемы российского законодательства. 2015. № 9. С. 19–33.

8. Джордж Сорос обвалил фунт. URL: http://bbcont.ru/business/dzhordzh_soros_obvalil_

britanskii_funt_gbp.html (дата обращения: 15.06.2016).

9. Долгов С.И. Глобализация экономики: новое слово или новое явление? М.: Экономика,

1998.

10. Каков ежедневный оборот рынка Форекс? URL: http://www.maxiforex.ru/videoejednevnyi_

oborot_forex.aspx (дата обращения: 15.06.2016).


11. Каурова О.В., Юманова О.С. Система финансово-экономических показателей, влияющих

на эффективность деятельности предприятий туристской индустрии // Финансовый вест-

ник: Финансы, налоги, страхование, бухгалтерский учет. 2011. № 1. С. 10–18.

12. Мар А. История денежных систем. Б.г., 1886.

13. Мартин Г.П., Шуманн Х. Западня глобализации: атака на процветание и демократию / пер.

с нем. М.: Альпина, 2001. С. 52–53.

14. Мусаев З.Д., Джибабов М.Р., Кожевникова Н.В. Малый и средний бизнес в России: тенден-

ции и перспективы развития // Социальная политика и социология. 2014. № 4–2 (106).

Т. 2. С. 201–212.

15. Никитин Т.В. Денежные системы и их развитие в процессе формирования электронной

финансовой системы РК: монография. М.: Лаборатория книги, 2009.

16. Никульшина М.А. Оптимизация денежных потоков в системе образовательных учрежде-

ний // Интеллектуальный потенциал XXI века: ступени познания. Новосибирск: Центр

развития научного сотрудничества, 2012. № 9–2. С. 173–178.

17. Новичков А.В. Глобализация мировой экономики и современные проблемы международ-

ных экономических отношений: монография. М., 2011.

18. Новичков А.В., Волков Д.В. Правовые предпосылки трансформации национальных де-

нежных систем // Человеческий капитал. 2015. № 4 (76). С. 16–19.

19. Рейтинг стран должников. Рэнкинги. URL: http://riarating.ru/countries_

rankings/20130530/610563527.html (дата обращения: 15.06.2016).

20. Усова Е.Е. Регулирование денежного обращения в условиях использования пла-

тежными системами электронных технологий: депонированная рукопись в ВИНИТИ

от 01.04.2004 № 542-В2004.

21. Ходырев А.А. Зарубежный опыт внедрения инструментов и моделей бюджетирова-

ния, ориентированного на результат // Социальная политика и социология. Т. 14. 2015.

№ 6 (113). С. 68–75.

22. Юровицкий В.М. Эволюция денег: монография. М., 2005.

23. Nikolaev A.M., Folosyan M.E. Freedom of Conscience and Religion in the System of Individual

Rights and Freedoms of Human and Citizen in the Russian Federation // Contemporary

Problems of Social Work. Vol. 1. 2015. No. 1. P. 107–111.

References

1. Bitkoin. Svobodnaya ehnciklopediya Vikipediya. URL: https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9

1%D0%B8%D1%82%D0%BA%D0%BE%D0%B9%D0%BD (data obrashcheniya: 15.06.2016).

2. Valerstajn N. Globalizaciya ili perekhodnyj period? // EHkonomicheskie strategii. 2000. T. 2.

№ 2. S. 15–26.

3. Vishnyakova V.A. Dinamika zanyatosti naseleniya v usloviyah krizisa // Gosudarstvennaya

sluzhba. 2011. № 1. S. 109–112.

4. Vladimirova I.G. Globalizaciya mirovoj ehkonomiki: problemy i posledstviya // Korporativnyj

menedzhment. URL: http://www.cfin.ru/press/management/2001–3/10.shtml (data

obrashcheniya: 15.06.2016).

5. Danilov A. K novoj paradigme upravleniya mirovymi processami // Problemy teorii i praktiki

upravleniya. 2001. № 1. S. 41–46.

6. Delyagin M. Informacionnaya revolyuciya, globalizaciya i krizis mirovoj ehkonomiki //

Problemy teorii i praktiki upravleniya. 2001. № 1. S. 47–53.

7. Dzhibabov M.R. Cocial’no-ehkonomicheskie problemy franchajzinga v Rossii // Aktual’nye

problemy rossijskogo zakonodatel’stva. 2015. № 9. S. 19–33.

8. Dzhordzh Soros obvalil funt. URL: http://bbcont.ru/business/dzhordzh_soros_obvalil_

britanskii_funt_gbp.html (data obrashcheniya: 15.06.2016).

9. Dolgov S.I. Globalizaciya ehkonomiki: novoe slovo ili novoe yavlenie? M.: EHkonomika, 1998.

10. Kakov ezhednevnyj oborot rynka Foreks? URL: http://www.maxiforex.ru/video-ejednevnyi_

oborot_forex.aspx (data obrashcheniya: 15.06.2016).

11. Kaurova O.V., YUmanova O.S. Sistema finansovo-ehkonomicheskih pokazatelej, vliyayushchih

na ehffektivnost’ deyatel’nosti predpriyatij turistskoj industrii // Finansovyj vestnik: Finansy,

nalogi, strahovanie, buhgalterskij uchet. 2011. № 1. S. 10–18.

12. Mar A. Istoriya denezhnyh sistem. B.g., 1886.

13. Martin G.P., SHumann H. Zapadnya globalizacii: ataka na procvetanie i demokratiyu / per. s

nem. M.: Al’pina, 2001. S. 52–53.


14. Musaev Z.D., Dzhibabov M.R., Kozhevnikova N.V. Malyj i srednij biznes v Rossii: tendencii i

perspektivy razvitiya // Social’naya politika i sociologiya. 2014. № 4–2 (106). T. 2. S. 201–

212.

15. Nikitin T.V. Denezhnye sistemy i ih razvitie v processe formirovaniya ehlektronnoj finansovoj

sistemy RK: monografiya. M.: Laboratoriya knigi, 2009.

16. Nikul’shina M.A. Optimizaciya denezhnyh potokov v sisteme obrazovatel’nyh uchrezhdenij

// Intellektual’nyj potencial XXI veka: stupeni poznaniya. Novosibirsk: Centr razvitiya

nauchnogo sotrudnichestva, 2012. № 9–2. S. 173–178.

17. Novichkov A.V. Globalizaciya mirovoj ehkonomiki i sovremennye problemy mezhdunarodnyh

ehkonomicheskih otnoshenij: monografiya. M., 2011.

18. Novichkov A.V., Volkov D.V. Pravovye predposylki transformacii nacional’nyh denezhnyh

sistem // CHelovecheskij kapital. 2015. № 4 (76). S. 16–19.

19. Rejting stran dolzhnikov. Rehnkingi. URL: http://riarating.ru/countries_

rankings/20130530/610563527.html (data obrashcheniya: 15.06.2016).

20. Usova E.E. Regulirovanie denezhnogo obrashcheniya v usloviyah ispol’zovaniya platezhnymi

sistemami ehlektronnyh tekhnologij: deponirovannaya rukopis’ v VINITI ot 01.04.2004 №

542-V2004.

21. Hodyrev A.A. Zarubezhnyj opyt vnedreniya instrumentov i modelej byudzhetirovaniya,

orientirovannogo na rezul’tat // Social’naya politika i sociologiya. T. 14. 2015. № 6 (113).

S. 68–75.

22. YUrovickij V.M. EHvolyuciya deneg: monografiya. M., 2005.

23. Nikolaev A.M., Folosyan M.E. Freedom of Conscience and Religion in the System of Individual

Rights and Freedoms of Human and Citizen in the Russian Federation // Contemporary

Problems of Social Work. Vol. 1. 2015. No. 1. P. 107–111.
Ключевые слова/Tags1: денежная система, трансформация денежной системы, глобализация и эконо- мика, мультивалютная корзина, международная торговля / monetary system, the transformation of the monetary system, globalization and economics, multi-currency basket, international tr