«Социальная политика и социология» Архив 2014


СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА.

МЕЖПОКОЛЕННАЯ ЗАБОТА О ДЕТЯХ В СЕМЬЯХ СЕЛЬСКИХ МИГРАНТОВ В БУРЯТИИ / INTERGENERATIONAL CARE FOR CHILDREN IN FAMILIES OF RURAL MIGRANTS IN BURYATIA

Автор/Author: В.В. Галиндабаева / V.V. Galindabaeva

Аннотация/Annotation:
Скачать/Download | Посмотреть онлайн/View online

Список литературы/References:

1. Барсукова С.Ю. Нерыночные обмены между российскими домо хозяйствами:

теория и практика реципрокности: Препринт WP4/2004/02 / С.Ю. Барсукова. – М.: ГУ–

ВШЭ, 2004. – 52 с.

2. Бурятия – 2013 (Статистический ежегодник 01-01-12). – Улан-Удэ: Бурятстат,

2013.

3. Великая трансформация Карла Поланьи: прошлое, настоящее, будущее / под

общ. ред. Р.М. Нуреева. – М.: ГУ–ВШЭ, 2007. – 321 с.

4. Градосельская Г.В. Социальные сети: обмен частными трансфертами // Социо-

логический журнал. – 1999. – № 1/2. – С. 156–163.

5. Да умножится ваша добродетель // Бурятия. – 2005. – 1 апр.

6. Дашиева А.Д. Женщин в сфере занятости и на рынке труда: некоторые ито-

ги экономических реформ 1990-х гг. // Вестник Бурятского университета. – 2009. –

№ 7. – С. 77–81.

7. Лылова О.В. Неформальная взаимопомощь в сельском сообще стве // Социоло-

гические исследования. – 2002. – № 2. – С. 83–86.

8. Миграция населения Республики Бурятия. Статистический сборник / Бурят-

стат. – Улан-Удэ: Бурятстат, 2013.

9. Народный поэт Дамба Жалсараев // Традиция. – 2009. – 19 марта.

10. Новый быт в современной России: гендерные исследования повседневности /

под ред. Е. Здравомысловой, А. Роткирх, А. Темкиной. – СПб.: ЕУСПб, 2009.

11. Олзоева Т. РБ – в числе отстающих регионов по обеспечению детсадами. URL:

http://gazetarb.ru/news/section-society/detail-266262/ (дата посещения: 01.10.2014).

12. Панарин С.А. Этнополитическая ситуация в Республике Бурятия // Байкаль-

ская Сибирь: из чего складывается стабильность / под ред. В.И. Дятлова, С.А. Панарин,

М.Я. Рожанского. – М.–Иркутск: Наталис, 2005. – С. 23–94.

13. Рабочую группу по вопросам дошкольного образования создадут в Бурятии.

URL: http://www.bgtrk.ru/news/detail.php?ID=17179&sphrase_id=15284 (дата посеще-

ния: 01.10.2014).


14. Сельское хозяйство Республики Бурятия: Стат. сб. № 10-07-19. – Улан-Удэ,

2008. – 157 с.

15. Семенова В.В. Социальная динамика поколений: проблема и реальность. – М.:

Российская политическая энциклопедия (РОССПЭН), 2009. – 271 с.

16. Синявская О.В. Гладникова Е.В. Потребление услуг по уходу за детьми россий-

скими домохозяйствами // Родители и дети, мужчины и женщины в семье и обществе /

под ред. Т.М. Малевой, О.В. Синявской. – М.: НИСП, 2007. – С. 345–377.

17. Художник // Бурятия. – 2008. – 31 июля.

18. Цыдыпова Б.Д. Рынок труда в сельской местности в переходный период: (на

примере Республики Бурятия): автореф. дис. … канд. экон. наук. – Улаанбаатар,

2001. – 26 с.

19. Carsten J. After kinship. – Cambridge: Cambridge University Press, 2004. – 216 p.

20. Cheal D. Intergenerational Family Transfers // Journal of Marriage and the

Family. – 1983. – Vol. 45. No. 4. – P. 805–813.

21. Fine M. Individualization, risk and the body: sociology and care // Journal of

Sociology. – 2005. – Vol. 41. No. 3. – Р. 247–266.

22. Hochschild A. Love and gold // Global woman, nannies, maids and sex workers in

the new economy. – N.Y.: Metropolitan, 2002. – P. 17–27.

23. Hochschild A. The culture of politics: traditional, postmodern, cold-modern and

warm-modern ideals of care // Social Politics. – 1995. – Vol. 2. No. 3. – Р. 331–347.

24. Hondagneu-Sotelo H., Avila E. “I’m here, but I’m there”: the meanings of Latina

transnational motherhood // Gender and Society. – 1997. – Vol. 11. No. 5. – P. 548–571.

25. Hsiao-li S.S. Not just a business transaction. The logic of grandparental childcare

assistance in Taiwan // Childhood. – 2008. – Vol. 15. No. 2. – P. 203–224.

Spisok literatury

1. Barsukova S.Yu. Nerynochnye obmeny mezhdu rossiyskimi domo¬khozyaystvami:

teoriya i praktika retsiproknosti: Preprint WP4/2004/02 / S.Yu. Barsukova. – M.: GU VShE,

2004. – 52 s.

2. Buryatiya – 2013 (Statisticheskiy ezhegodnik 01-01-12). UU.: Buryatstat, 2013.

3. Velikaya transformatsiya Karla Polan’i: proshloe, nastoyashchee, budushchee / Pod

obshchey red. R.M. Nureeva. – M.: GU-VShE, 2007. – 321 s.

4. Gradosel’skaya G.V. Sotsial’nye seti: obmen chastnymi transfertami / G.V.

Gradosel’skaya // Sotsiologicheskiy zhurnal. – 1999. – № 1/2. – S. 156–163.

5. Da umnozhitsya vasha dobrodetel’ // Buryatiya. 01.04.2005.

6. Dashieva A.D. Zhenshchin v sfere zanyatosti i na rynke truda: nekotorye itogi

ekonomicheskikh reform 1990-kh gg. // Vestnik Buryatskogo universiteta. 2009. №7.

S. 77–81.


7. Lylova O.V. Neformal’naya vzaimopomoshch’ v sel’skom soobshche¬stve //

Sotsiologicheskie issledovaniya. – 2002. – №2. – S. 83–86.

8. Migratsiya naseleniya Respubliki Buryatiya. Statisticheskiy sbornik / Buryatstat.

UU.: Buryatstat, 2013.

9. Narodnyy poet Damba Zhalsaraev // Traditsiya, 19 marta 2009.

10. Novyy byt v sovremennoy Rossii: gendernye issledovaniya povsednevnosti / Pod.

red. E. Zdravomyslovoy, A. Rotkirkh, A. Temkinoy. – SPb.: EUSPb, 2009.

11. Olzoeva T. RB – v chisle otstayushchikh regionov po obespecheniyu detsadami.

URL: http://gazetarb.ru/news/section-society/detail-266262/ (data poseshcheniya:

01.10.2014).

12. Panarin S.A. Etnopoliticheskaya situatsiya v Respublike Buryatiya // Baykal’skaya

Sibir’: iz chego skladyvaetsya stabil’nost’ / Pod. red. V.I. Dyatlova, S.A. Panarin, M.Ya.

Rozhanskogo. – M.-Irk.: Natalis, 2005. – S. 23–94.

13. Rabochuyu gruppu po voprosam doshkol’nogo obrazovaniya sozdadut v Buryatii.

URL: http://www.bgtrk.ru/news/detail.php?ID=17179&sphrase_id=15284. (data

poseshcheniya: 01.10.2014).

14. Sel’skoe khozyaystvo Respubliki Buryatiya. St.sb. № 10-07-19. Ulan-Ude, 2008. –

157 s.

15. Semenova V.V. Sotsial’naya dinamika pokoleniy: problema i real’nost’ – M.:

Rossiyskaya politicheskaya entsiklopediya (ROSSPEN), 2009 – 271 s.

16. Sinyavskaya O.V. Gladnikova E.V. Potreblenie uslug po ukhodu za det’mi rossiyskimi

domokhozyaystvami // Roditeli i deti, muzhchiny i zhenshchiny v sem’e i obshchestve /

Pod. red. T.M. Malevoy, O.V. Sinyavskoy. – M.: NISP, 2007. – S. 345–377.

17. Khudozhnik // Buryatiya, 31 iyulya 2008.

18. Tsydypova B.D. Rynok truda v sel’skoy mestnosti v perekhodnyy period : (na

primere Respubliki Buryatiya): avtoref. dis. na soisk. uchen. step. kand. ekon. nauk / B.D.

Tsydypova. – Ulaanbaatar, 2001. – 26 s.

19. Carsten J. After kinship / J. Carsten. – Cambridge: Cambridge University Press,

2004. – 216 p.

20. Cheal D. Intergenerational Family Transfers / D. Cheal // Journal of Marriage and

the Family. – 1983. – Vol. 45. №4. – P. 805–813.

21. Fine M. Individualization, risk and the body: sociology and care // Journal of

Sociology. – 2005. – Vol. 41. №3. – S. 247–266.

22. Hochschild A. Love and gold // Global woman, nannies, maids and sex workers in

the new economy. – New-York: Metropolitan, 2002. – P. 17–27.

23. Hochschild A. The culture of politics: traditional, postmodern, cold-modern and

warm-modern ideals of care // Social Politics. – 1995. – Vol. 2. №3. – Р. 331–347.


24. Hondagneu-Sotelo H., Avila E. “I’m here, but I’m there”: the meanings of Latina

transnational motherhood // Gender and Society. – 1997. – Vol. 11. №5. – P. 548–571.

25. Hsiao-li S.S. Not just a business transaction. The logic of grandparental childcare

assistance in Taiwan // Childhood. – 2008/ – Vol.15.№2. – P. 203–224.

Ключевые слова/Tags1: межпоколенная забота, сельско-городская миграция, Бурятия / Intergenerational care, rural-to-urban migration, Buryatia