«Социальная политика и социология» Архив 2014


СОЦИОЛОГИЯ СОЦИАЛЬНОЙ СФЕРЫ.

ФАКТОРЫ ФОРМИРОВАНИЯ СОЦИОКУЛЬТУРНЫХ ЦЕННОСТЕЙ СОВРЕМЕННОЙ РОССИЙСКОЙ МОЛОДЕЖИ / FACTORS OF SOCIO-CULTURAL VALUES OF MODERN RUSSIAN YOUTH

Автор/Author: Т.В. Фомичева / T.V. Fomicheva

Аннотация/Annotation:
Скачать/Download | Посмотреть онлайн/View online

Список литературы/References:

1. Бабосов М. Прикладная социология. – Минск: Тетрасистемс, 2000.

2. Бестужев-Лада И.В. Какая ты, молодежь? – М.: Московский рабочий, 1988.

3. Борисова Н.В. Модульное обучение: краткая характеристика и общие особен-

ности // От традиционного через модульное к дистанционному образованию. – М.: До-

модедово, 2000.

4. Бородкин Ф.М. Ценности населения и возможности местного самоуправления //

Социс. – 1997. – № 1.

5. Власов В.В. Рациология и проблемы реформирования системы образования

в современной России. – М.: МГАПИ, 2000.

6. Воробьева И. Дистанционный смотритель // Карьера. – 2001. – № 2. Ср. Воро-

нина Т.П., Молчанова О.П. Социально-экономические проблемы управления образова-

нием в современном мире – Ч. 3. – М.: Изд-во МГУ, 1998. – С. 35–47.

7. Галаган А.И. Сравнительный анализ демографических условий развития образо-

вания в России и зарубежных странах // Социально-гуманитарные знания. – 2000. –

№ 4.

8. Голубкова Н.Я. Социальное поведение учащейся молодежи // Социс. – 1998. –

№ 9.

9. Делокаров К.Х., Комиссарова Г.А. Образование и динамика социокультурных

ценностей. – М.: Товарищество научного изд-ва КМК, 2000.

10. Долгорукова И.В. Корпоративная социальная ответственность современных

российских компаний как фактор конструирования социальной сплоченности // Со-

циальная политика и социология. – 2013. – № 4(97). – Т. 2.

11. Домбинская М.Г. Современное высшее образование: основные тенденции раз-

вития. – М.: Изд-во МГУ, 1996.


12. Земска М. Семья и личность. – М.: Прогресс, 1986.

13. Кон И.С. Психология юношеского возраста. – М.: Просвещение, 1979.


14. Концепция реформирования очередного этапа системы образования. – М.,

1997. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http // www. Informika. ru/text /

goskom/ reform / ref 2. htm (дата обращения: 14.04.2007)

15. Маркович Данило Ж. Глобализация и экологическое образование // Социс. –

2001. – № 2.

16. Печуjлиh М. Савремена социологиjа. – Београд: 1991.

17. Полани М. Личностное знание: На пути к посткритической философии. Пер.

с англ. / общ. ред. и предисл. В.А. Лекторского, В.И. Аршипова. – М.: Прогресс, 1985.

18. Поиов Ч. Нови светски поредак -прекретница историjске епохе // Смисао. –

Београд. -1997. – № 7.

19. Рубина Л.Я., Айрапетова С.Н. Может ли социология помочь в формировании

социального заказа на образование? // Социс. – 2000. – № 5.

20. Тойнби А. Постижение истории. – М.: Прогресс, 1996.

21. Федеральный закон. Об утверждении Федеральной программы развития обра-

зования // Собрание законодательства РФ. – 2000. – № 16. – Ст. 1639. – С. 3551–3554.

Ср.: Концепция очередного этапа реформирования системы образования// [Электрон-

ный ресурс]. – Режим доступа: http.//www.informika.ru/text/goskom/reform/ref2.htm

(дата обращения: 14.04.2007).

22. Философия образования: сб. науч. ст. / МГУ им. М.В. Ломоносова; отв. ред.

А.Н. Кочергин. – М.: Фонд «Новое тысячелетие», 1996.

23. Чупров В.И. Молодежь в общественном воспроизводстве // Социс. – 1998. –

№ 3.


Spisok literatury

1. Babosov M. Prikladnaya sotsiologiya. – Minsk: Tetrasistems, 2000.

2. Bestuzhev-Lada I.V. Kakaya ty, molodezh’? – M.: Moskovskiy rabochiy, 1988.

3. Borisova N.V. Modul’noe obuchenie: kratkaya kharakteristika i obshchie

osobennosti // Ot traditsionnogo cherez modul’noe k distantsionnomu obrazovaniyu. –

M.: Domodedovo, 2000.

4. Borodkin F.M. Tsennosti naseleniya i vozmozhnosti mestnogo samoupravleniya //

Sotsis. – 1997. – № 1.

5. Vlasov V.V. Ratsiologiya i problemy reformirovaniya sistemy obrazovaniya

v sovremennoy Rossii. – M.: MGAPI, 2000.

6. Vorob’yeva I. Distantsionnyy smotritel’ // Kar’yera. – 2001. – № 2. Sr. Voronina

T.P., Molchanova O.P. Sotsial’no-ekonomicheskie problemy upravleniya obrazovaniem

v sovremennom mire – Ch. 3. – M.: Izd-vo MGU, 1998. – S. 35–47.

7. Galagan A.I. Sravnitel’nyy analiz demograficheskikh usloviy razvitiya obrazovaniya

v Rossii i zarubezhnykh stranakh // Sotsial’no-gumanitarnye znaniya. – 2000. – № 4.


8. Golubkova N.Ya. Sotsial’noe povedenie uchashcheysya molodezhi // Sotsis. –

1998. – № 9.

9. Delokarov K.Kh., Komissarova G.A. Obrazovanie i dinamika sotsiokul’turnykh

tsennostey. – M.: Tovarishchestvo nauchnogo izd-va KMK, 2000.

10. Dolgorukova I.V. Korporativnaya sotsial’naya otvetstvennost’ sovremennykh

rossiyskikh kompaniy kak faktor konstruirovaniya sotsial’noy splochennosti // Sotsial’naya

politika i sotsiologiya. – 2013. – № 4(97). – T. 2.

11. Dombinskaya M.G. Sovremennoe vysshee obrazovanie: osnovnye tendentsii

razvitiya. – M.: Izd-vo MGU, 1996.

12. Zemska M. Sem’ya i lichnost’. – M.: Progress, 1986.

13. Kon I.S. Psikhologiya yunosheskogo vozrasta. – M.: Prosveshchenie, 1979.

14. Kontseptsiya reformirovaniya ocherednogo etapa sistemy obrazovaniya. – M.,

1997. [Elektronnyy resurs]. – Rezhim dostupa: http // www. Informika. ru/text / goskom/

reform / ref 2. htm (data obrashcheniya: 14.04.2007)

15. Markovich Danilo Zh. Globalizatsiya i ekologicheskoe obrazovanie // Sotsis. –

2001. – № 2.

16. Pechujlih M. Savremena sotsiologija. – Beograd: 1991.

17. Polani M. Lichnostnoe znanie: Na puti k postkriticheskoy filosofii. Per. s angl. /

obshch. red. i predisl. V.A. Lektorskogo, V.I. Arshipova. – M.: Progress, 1985.

18. Poiov Ch. Novi svetski poredak -prekretnitsa istorijske epokhe // Smisao. –

Beograd. -1997. – № 7.

19. Rubina L.Ya., Ayrapetova S.N. Mozhet li sotsiologiya pomoch’ v formirovanii

sotsial’nogo zakaza na obrazovanie? // Sotsis. – 2000. – № 5.


20. Toynbi A. Postizhenie istorii. – M.: Progress, 1996.

21. Federal’nyy zakon. Ob utverzhdenii Federal’noy programmy razvitiya obrazovaniya

// Sobranie zakonodatel’stva RF. – 2000. – № 16. – St. 1639. – S. 3551–3554. Sr.:

Kontseptsiya ocherednogo etapa reformirovaniya sistemy obrazovaniya// [Elektronnyy

resurs]. – Rezhim dostupa: http.//www.informika.ru/text/goskom/reform/ref2.htm (data

obrashcheniya: 14.04.2007).

22. Filosofiya obrazovaniya: sb. nauch. st. / MGU im. M.V. Lomonosova; otv. red. A.N.

Kochergin. – M.: Fond «Novoe tysyacheletie», 1996.

23. Chuprov V.I. Molodezh’ v obshchestvennom vosproizvodstve // Sotsis. – 1998. –

№ 3.


Ключевые слова/Tags1: ценности, факторы формирования ценностей, система ценностей, молодежь, ценностные ориентации / value, value system, value orientation, youth, factors in the formation of social and cultural values